Actieve deelnemers

op . Gepost in Doelgroepen

  

 engEnglish version of this page.

 

Ik werk: Hoe is mijn pensioen geregeld?

U bent actief deelnemer in het Nedlloyd Pensioenfonds als u werknemer bent bij een van de aangesloten ondernemingen en door uw werkgever bij het pensioenfonds bent aangemeld. De medewerkers van de volgende aangesloten ondernemingen nemen deel aan de pensioenregeling IDC 2015: Maersk Line Netherlands B.V., Maersk Ship Management B.V., Star Container Services B.V., Port Towage Amsterdam B.V., Svitzer Amsterdam B.V., Ardent Maritime Netherlands B.V. en Nedlloyd Pensioenfonds.

De pensioenregeling IDC 2015 is een beschikbare premieregeling. Maandelijks wordt er premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening bij Robeco. De premie wordt standaard voor u belegd in de beleggingsmix die past bij uw leeftijd. Maar u kunt ook kiezen voor eigen beheer. Met dit pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum pensioen voor uzelf en eventueel voor uw partner. Koopt u pensioen in voor uw partner, dan ontvangt hij of zij dit pensioen na uw overlijden zolang hij of zij leeft. U kunt een pensioen inkopen bij het Nedlloyd Pensioenfonds, maar ook bij de verzekeraar van uw keuze. Lees hieronder meer.


Bij aanvang van uw deelneming aan de pensioenregeling ontvangt u een welkomstbrief met een deelnemersbewijs van het Nedlloyd Pensioenfonds, de zogenaamde startbrief. In deze brief wordt verwezen naar de Pensioen 1-2-3. In de Pensioen 1-2-3 staan de belangrijkste kenmerken van de IDC-pensioenregeling 2015 opgenomen, zoals:
- waar heeft u recht op?
- hebben uw partner en kinderen ergens recht op?
Met elk getal in de Pensioen 1-2-3 wordt bedoeld dat dieper op de materie wordt ingegaan.
Op de website van het pensioenfonds vindt u de Pensioen 1-2-3 onder: Service > downloads>Pensioen 1-2-3

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft o.a. aan:
- hoeveel pensioen u kunt verwachten;
- hoeveel pensioen uw nabestaanden kunnen verwachten; en
- of u pensioen ontvangt wanneer u arbeidsongeschikt wordt.
Alle pensioenuitvoerders verstrekken deze gegevens op een uniforme wijze zodat u uw aanspraken gemakkelijk kunt optellen. Jaarlijks ontvangt u het UPO van Nedlloyd Pensioenfonds.

Waar vind ik het UPO?
U ontvangt het UPO van de pensioenregeling IDC 2015 jaarlijks thuis per post. Als u ook aan de pensioenregeling 2006 heeft deelgenomen, ontvangt u jaarlijks ook een UPO van deze pensioenregeling.


Uw pensioenpremies worden bij Robeco Flexioen belegd. Flexioen staat voor “Flexibel Individueel Pensioen” en is een onderdeel van Robeco, een vermogensbeheerder die in 1929 is opgericht.

Waarom worden mijn pensioenpremies belegd?
Om later uw pensioen te kunnen betalen, worden de premies voor uw pensioen, die de werkgever en u inleggen, belegd. Uw geld alleen op een spaarrekening zetten, levert namelijk niet zoveel rendement op. Het verleden heeft aangetoond dat beleggen op de lange termijn vaker een hoger rendement oplevert dan sparen. Robeco Flexioen belegt via een Life Cycle.


U pensioenpremies worden belegd via een Life Cycle. Bij Life Cycle beleggen worden de beleggingsrisico geleidelijk afgebouwd naarmate u ouder wordt. Als u net begint met werken wordt meer in aandelen belegd met als doel een hoger rendement te halen. Dit gaat in de regel gepaard met een hoger risico. Aan het einde van de looptijd heeft u meer pensioenkapitaal en worden de risico’s afgebouwd. De waarde van uw beleggingen zullen dan ook minder schommelen. Zo beperkt u het risico dat de hoogte van uw pensioenuitkering daalt tegen de tijd dat u met pensioen gaat. Dus naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt er steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties belegd.

Het doel van Life Cycle beleggen is dan ook het afbouwen van risico en veilig stellen van uw pensioen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Op uw pensioendatum (of eerder indien u dat aangeeft) kunt u het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd, omzetten naar een levenslang ouderdomspensioen.

Heb ik invloed op hoe mijn premies worden belegd?
U heeft de keuze tussen volledig beheer of eigen beheer. Deze keuze kunt u maken als u bent ingelogd op www.flexioen.nl.

Als u kiest voor :
- volledig beheer, dan worden uw pensioenpremies door Robeco belegd conform de adviesmix die het pensioenfonds zorgvuldig heeft samengesteld (Life Cycle).
- eigen beheer, dan kunt dan uw eigen beleggingsportefeuille samenstellen uit de keuzelijst van beleggingsfondsen.


Hoe worden mijn pensioenpremies belegd als ik kies voor volledig beheer?
Als u kiest voor volledig beheer, zal Robeco het geld voor u beleggen in de adviesmix die het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds heeft samengesteld. Dit is de Life Cycle beleggingsmix, een combinatie van aandelen, obligaties en spaarproducten, gebaseerd op leeftijdscategorieën. Naarmate uw pensioen dichterbij komt, wordt er minder belegd in risicovolle aandelen en meer in obligaties en spaarproducten. Kijk voor meer informatie op www.flexioen.nl..

Ik wil mijn pensioenpremies zelf beheren. Wat moet ik doen?
Als u zelf uw pensioenpremies wilt beleggen, moet u allereerst een vragenlijst invullen waarmee uw risicoprofiel wordt bepaald. Dit kan zijn: neutraal, offensief (iets meer risico) of defensief (iets minder risico). Dit risicoprofiel is nodig, zodat Robeco ervoor kan zorgen dat uw beleggingen aansluiten bij uw risicoprofiel. Valt uw beleggingsmix buiten de bandbreedtes van uw risicoprofiel, dan zal Robeco u informeren over hoe uw portefeuille aangepast kan worden. Het is belangrijk dat u periodiek de vragenlijst doorloopt om uw risicoprofiel opnieuw vast te stellen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen blijven aansluiten bij uw risicoprofiel.

Ik beheer mijn pensioenpremies zelf. In welke fondsen kan ik beleggen?
Als u inlogt op het portaal bij www.flexioen.nl vind u een keuzelijst met beleggingsfondsen waar u in kunt beleggen. U kunt hier ook gelijk uw beleggingen aanpassen. U kunt uw geld niet in andere fondsen dan op de keuzelijst beleggen.

Kan ik als ik uit dienst ga, mijn beleggingen zelfstandig blijven beheren?
Ook als u uit dienst gaat heeft u nog steeds het recht om uw eigen portefeuille samen te stellen en aan te passen. We raden u aan om uw privé e-mailadres in te vullen op uw persoonlijke portaal bij www.flexioen.nl, omdat meldingen anders na uw uitdiensttreding naar het mailadres van uw oude werkgever worden verstuurd. Zo mist u mogelijk belangrijke informatie.


U kunt bij indiensttreding of gedurende het jaar een verzoek indienen tot directe omzetting van de maandelijkse pensioenpremie in pensioenaanspraken. Bij directe omzetting van uw maandelijkse pensioenpremie wordt uw pensioenpremie direct aangewend voor aankoop van pensioenaanspraken bij Nedlloyd Pensioenfonds, er wordt dan geen premie meer gestort bij Robeco. Het formulier vindt u onder service>downloads>formulieren> formulier omzetting pensioenpremie.

Welke risico’s loop ik bij het direct omzetten van de pensioenpremie in aanspraken?
Een eenmaal ingekocht pensioen kan niet meer worden omgezet naar een pensioenkapitaal bij Robeco. Een ingekocht pensioen kan meer zekerheid geven en kan geïndexeerd worden, maar kan ook een lager pensioen opleveren, omdat u eventuele beleggingsrendementen mist als u uw pensioenpremie zou beleggen. Dit is een keuze die u zelf het beste kunt bepalen.


Aan het beleggen van de pensioenpremies zijn kosten verbonden, daar ontkomen we niet aan. Deze kosten zijn voor rekening van de deelnemers. U betaalt als deelnemer de volgende kosten:
- Kosten voor het beheer van de fondsen. Denk aan kosten voor het dagelijks beheer, administratie, accountantscontrole, juridisch advies en communicatie. De kosten verschillen per fonds en worden jaarlijks ingehouden op het fondsrendement. Ze zijn daardoor niet apart opgenomen op uw Robeco Flexioen-rekening.
- Transactiekosten. Dit zijn de kosten die beleggingsfondsen maken om beleggers in en uit te laten stappen. Robeco probeert deze kosten zoveel mogelijk tegen elkaar weg te strepen. Als er kosten overblijven, dan worden deze kosten berekend aan de belegger die in- of uitstapt.

{slider=Hoe vindt de communicatie met Robeco plaats?}
Robeco communiceert uitsluitend digitaal. Op www.flexioen.nl heeft u een persoonlijk portaal waarop alle informatie is geplaatst die voor u relevant is. U kunt hier ook uw beleggingen inzien en − als u zelf uw pensioenkapitaal belegt − uw beleggingen aanpassen. We verzoeken u in het portaal ook uw privé e-mailadres achter te laten, zodat Robeco u gemakkelijk kan informeren, ook als u uit dienst bent.


Als u van werkgever verandert, kunt u uw opgebouwde pensioenaanspraken aan Nedlloyd Pensioenfonds overdragen. Beide pensioenuitvoerders moeten meewerken aan de individuele waardeoverdracht als deze geschiedt uit hoofde van wisseling van werkgever. U ontvangt van het Nedlloyd Pensioenfonds een formulier om uw waardeoverdracht aan te vragen. Dit verzoek wordt vervolgens bij uw oude pensioenfonds ingediend. Zodra Nedlloyd Pensioenfonds de overdrachtswaarde ontvangt van uw oude pensioenfonds zullen zij u hierover informeren en kan u op dat moment bepalen of u de waarde gaat overdragen. Uw overdrachtswaarde wordt gestort (indien u dit wenst) op uw Robeco Flexioen rekening.

U kunt op zijn vroegst op de eerste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt met pensioen gaan. U dient er dan wel rekening mee te houden dat uw pensioen veel lager zal zijn dan het te bereiken pensioen op de pensioenrichtleeftijd. Dit komt, omdat als u eerder met pensioen gaat, u gedurende een aantal jaren geen pensioen opbouwt en de reeds opgebouwde rechten niet langer kunnen renderen omdat deze al worden uitgekeerd. Dit pensioen moet ook over een langere tijd worden uitbetaald.

Let op: Wilt u uw pensioen eerder laten ingaan dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd? Dan eist de wet dat u niet bij een andere werkgever gaat werken of dat u plannen heeft om dat te gaan doen.

Wat is de pensioenrichtleeftijd?
De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die als standaard in het pensioenreglement is opgenomen en waarop alle berekeningen worden gebaseerd. Voor de pensioenregeling IDC 2015 regeling en de IDCDB pensioenregeling 2015 geldt een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor de pensioenregeling 2006 geldt een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.

Let op: Als u aan meerdere regelingen bij het Nedlloyd Pensioenfonds heeft deelgenomen, dient u uw pensioen bij alle regelingen tegelijkertijd in te laten gaan.


In de pensioenregeling IDC 2015 is het ouderdomspensioen onder andere afhankelijk van de ingelegde pensioenpremie en de beleggingsrendementen. U bouwt tot aan de pensioenrichtleeftijd een kapitaal op bij Robeco Flexioen, bestaande uit ingelegde premies en de eventueel behaalde beleggingsrendementen (e.e.a. onder aftrek van kosten). Op de pensioenrichtleeftijd (of eerder, indien u dat aangeeft) kunt u pensioen inkopen, waarbij de inkoop afhangt van de rekenrente en de overlevingsgrondslagen (samen de aanwendingstarieven genoemd) en de aanwendingsdekkingsgraad op dat moment. Op uw UPO kunt u zien hoeveel ouderdomspensioen u kunt verwachten. Het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken, vindt u op de website onder services>downloads>formulieren> formulier omzetting pensioenkapitaal.
Overweegt u pensioen in te kopen, dan kunt u een berekening door Aon Hewitt laten maken.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die als standaard in het pensioenreglement is opgenomen en waarop alle berekeningen worden gebaseerd. Voor de pensioenregeling IDC 2015 regeling en de IDCDB pensioenregeling 2015 geldt een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor de pensioenregeling 2006 geldt een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar.

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise.
Het pensioengevend salaris bestaat uit het vaste jaarsalaris verhoogd met vakantietoeslag en eventueel een dertiende maand. De franchise is dat deel waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u later AOW ontvangt van de overheid. In de pensioenregeling IDC 2015 wordt de fiscaal minimale franchise gehanteerd, zodat er over een zo groot mogelijk bedrag pensioen wordt opgebouwd of premie beschikbaar gesteld. In 2017 is de franchise € 13.123.

Is het pensioengevend salaris gemaximeerd? Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenopbouw (wettelijk) gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van € 100.000 (voor 2017 is dit € 103.317). Deze ‘aftoppingsgrens’ wordt jaarlijks geïndexeerd en geldt voor een fulltime salaris. Maar ook een werknemer die 80% werkt en een pensioengevend salaris van € 90.000 heeft, krijgt te maken met deze regels. Medewerkers met een hoger salaris bouwen geen pensioen op over het salaris boven de aftoppingsgrens.


Het fonds heeft op dit moment nog geen pensioenplanner. Op de website van Robeco Flexioen vindt u wel een pensioenplanner. Ook kunt u gebruik maken van de tools van bijvoorbeeld Mijnoverheid.nl en Nibud.nl.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u:
- hoeveel AOW u heeft opgebouwd;
- de pensioenuitvoerders waar u pensioen heeft opgebouwd;
- hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders;
- het te bereiken pensioen, wat uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt en welke gebeurtenissen van invloed zijn op uw pensioen kunt u hier ook terugvinden. U ziet hier niet wat u zelf als aanvullend pensioen heeft geregeld. Om uw gegevens te kunnen inzien moet u inloggen met uw DigiD.

Bij het te bereiken pensioen wordt het pensioen doorgerekend alsof u tot de pensioendatum al pensioen heeft opgebouwd. Als u nog 20 jaar moet werken, wordt er dus 20 jaar vooruit gerekend.
Het opgebouwde pensioen is de pensioenopbouw van het aantal jaren dat u deelnemer bent in de pensioenregeling. Indien u net bent begonnen is uw opgebouwd pensioen nog laag.