Beleggingsbeleid

op . Gepost in Fondsprofiel

Het pensioenfonds heeft als doel om de pensioenaanspraken die gereserveerd staan voor u als deelnemer te kunnen uitkeren. Nu en in de toekomst. Om dit te kunnen doen, bouwt het pensioenfonds vermogen op uit de ingelegde premies en de beleggingsresultaten. Dit is het 'collectieve vermogen' van het pensioenfonds. Op deze pagina vindt u het beleggingsbeleid van het pensioenfonds ten aanzien van dit 'collectieve vermogen'.
 
Vanaf 2015 is de pensioenregeling voor medewerkers van de aangesloten werkgevers Maersk en Svitzer gewijzigd. Voor deze groep worden de ingelegde premies niet meer toegevoegd aan het 'collectieve vermogen' van het pensioenfonds. Uw pensioenpremie wordt vanaf 2015 op individuele basis voor u belegd. U heeft dus een eigen pensioenkapitaal bij het pensioenfonds. Meer informatie vindt u hierover in de toelichting of in het pensioenreglement.
 
Lees over de beleggingsbeginselen: Verklaring beleggingsbeginselen 2013 (PDF)

Belegging van de aan het pensioenfonds ter beschikking gestelde middelen geschiedt op solide wijze. De beleidsformulering geschiedt op basis van de inzichten die voortkomen uit een geïntegreerde benadering van de beleggingen en de verplichtingen van het pensioenfonds (Asset Liability Management, ALM).

Op lange termijn wordt ernaar gestreefd een rendement te behalen dat gelijk is aan de rekenrente verhoogd met de algemene loonindex. Hierbij is het van belang dat de kans op onderdekking zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd.

Cashflowmatch Strategie Bandbreedte
Obligaties inclusief inflatie gerelateerde obligaties 40% van het belegd vermogen (40% = inclusief de overlayportefeuille) 30 - 50%
Liquiditeiten 0% 0 - 5%
     
Overlayportefeuille Strategie Bandbreedte
Rente hedge Totaal circa 100% van de Technische Voorzieningen, waarvan circa 50% met derivaten nog niet bepaald
Aandelen hedge Geen hedge  
Valuta hedge Geen valuta hedge  
     
Returnportefeuille Strategie (SAA) Bandbreedte
Strategisch totaal gewicht 60% van het belegd vermogen 50 - 70%
Vastrentende waarden    
Multi strategy portefeuille inclusief hypotheken 32,00%  
Subtotaal vastrentende waarden 32,00% 25% - 40%
Aandelen    
Europa 9,50%  
Noord-Amerika 15,00%  
Emerging Markets 9,50%  
Subtotaal aandelen 34,00% 30% - 40%
Vastgoed    
Subtotaal vastgoed 25,00% 20% - 30%
Alternatieve beleggingen    
Private equity 4,50%  
Hedge funds 4,50%  
Subtotaal alternatieve beleggingen 9,00% 5% - 15%
     
Totaal 100%  

 

Vanwege het feit dat het transactievolume van het pensioenfonds groter is dan € 20 mln per jaar valt het Nedlloyd Pensioenfonds onder het effectentypisch gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ter gelegenheid daarvan is een nieuwe gedragscode ingevoerd waarin afspraken staan over het gewenste gedrag van allen die bij het pensioenfonds betrokken zijn.
Het Nedlloyd Pensioenfonds wil iedere schijn van belangenverstrengeling tussen privé transacties en zakelijk optreden vermijden. Daarom is de nieuwe strengere gedragscode die voldoet aan de eisen van de AFM ingevoerd. In deze gedragscode wordt aandacht besteed aan:

  • het omgaan met koersgevoelige informatie
  • privé beleggingstransacties van bestuursleden, directie en medewerkers
  • het tegengaan van koersmanipulatie
  • het voorkomen van de (schijn van) belangenverstrengeling

Afgesproken is dat mogelijke belangenverstrengelingen worden gemeld aan de compliance officer. Voor de medewerkers van het fonds is dat de directeur van het fonds en voor de directie, het bestuur, de adviesraad en de externe beleggingsadviescommissie is dat een externe organisatie, namelijk het Nederlands Compliance Instituut.

De code Tabaksblat kent een aantal aanbevelingen die voor pensioenfondsen als institutionele beleggers van belang zijn:
  • Best Practice artikelen, waarvan de commissie heeft aanbevolen deze bepalingen wettelijk te verankeren:
  • IV.4.1 Institutionele beleggers (pensioenfondsen….) publiceren jaarlijks in ieder geval op hun website hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op aandelen die zij houden in beursgenoteerde vennootschappen;
  • IV.4.2 Institutionele beleggers doen jaarlijks op hun website en/of in hun jaarverslag verslag van de uitvoering van hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van stemrecht in het betreffende boekjaar;
  • IV.4.3 Institutionele beleggers brengen ten minste éénmaal per kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij als aandeelhouders hebben gestemd op de algemene vergaderingen van aandeelhouders.
  • Op grond van de aanbeveling IV.4.1 dient het Bestuur een beleid vast te stellen.


Het beleid luidt als volgt:


In principe zal het pensioenfonds bij het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen niet afwijken van hetgeen het bestuur van de onderneming voorstelt.

Mocht het in uitzonderlijke situaties nodig zijn een standpunt te bepalen, dan zal, indien de tijd dat toelaat, overleg worden gepleegd met de beleggingscommissie van het bestuur van het pensioenfonds.

Uitvoering (m.i.v. januari 2005):


Via de depotbank heeft het pensioenfonds toegang tot een systeem waaruit gezien kan worden welke aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, en wat de agenda van deze vergaderingen zal zijn. Via dit systeem heeft het pensioenfonds tevens de mogelijkheid een stem op deze vergaderingen uit te brengen.

Overeenkomstig de bepalingen van de code Tabaksblat zal in het jaarverslag en op onze website melding gemaakt worden van het beleid van het pensioenfonds en zal daar ook verantwoording worden afgelegd over de uitvoering daarvan.

Vanaf 2007 werd op aandeelhoudersvergaderingen gestemd volgens de aanbevelingen van de Raden van Bestuur resp. de Boards van de desbetreffende ondernemingen.