Financiële Positie

op . Gepost in Fondsprofiel

01(2017-04-11) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart gestegen naar 116,4% (februari: 115,7%).

De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (februari: 118,2%).

Het rendement over de maand maart was -0,2% (benchmark -0,3%). 

(Zie hieronder voor meer informatie)

 

 

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen per 31 december 2016 116,0%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

 

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

 

Dekkingsgraden afgelopen jaar

 2017 04 11 tabel dekkingsgraden                                        

Marktrente (10 jaars) afgelopen jaar

2017 04 11 tabel marktrente                                                    

Rendement per maand afgelopen jaar

 2017 04 19 tabel rendement pm

Rendement per kwartaal 2016

2017 04 11 tabel rendement pkw 


Nedlloyd Pensioenfonds heeft sinds 31 maart 2016 een reservetekort. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen (VEV). Per 31 maart 2016 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 115,9% en het VEV 116,3%. Omdat er een reservetekort is, moet het fonds binnen drie maanden een herstelplan indienen bij DNB.
In een herstelplan wordt aangegeven hoe een pensioenfonds verwacht te herstellen. De maximale hersteltermijn bedraagt tien jaar. Een vergrijsd pensioenfonds dient, al dan niet verplicht door DNB, een kortere hersteltermijn te hanteren. Nedlloyd Pensioenfonds heeft een vergrijsd deelnemersbestand en heeft besloten de hersteltermijn te verkorten tot vijf jaar om zo de belangen van alle deelnemers evenwichtig te behartigen. DNB moet instemmen met het herstelplan. DNB beoordeelt daarbij onder andere of het herstelplan concreet en haalbaar is.
Indien het pensioenfonds alle beschikbare maatregelen heeft ingezet en het pensioenfonds desondanks naar verwachting niet binnen de herstelperiode aan het VEV kan voldoen, moet het pensioenfonds de pensioenaanspraken- en rechten gaan korten. De periode waarbinnen een pensioenfonds die korting kan uitsmeren is wettelijk vastgesteld op 10 jaar, maar net als voor de herstelperiode kan bij een vergrijsd pensioenfonds deze termijn worden verkort. Nedlloyd Pensioenfonds heeft de periode om een korting uit te smeren verkort tot drie jaar.

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een financieel crisisplan waarin de maatregelen beschreven staan die het pensioenfonds kan inzetten indien in korte tijd de dekkingsgraad daalt naar vooraf gedefinieerde kritische waarden, waardoor het realiseren van de missie van het pensioenfonds mogelijk in gevaar komt.

Wat is een financiële crisissituatie?

Er is naar de mening van het bestuur sprake van een financiële crisis wanneer de missie van het pensioenfonds op langere termijn niet of niet geheel kan worden gerealiseerd.

Missie:

Het Nedlloyd Pensioenfonds wil zo goed mogelijk uitvoering geven aan de pensioenovereenkomsten die de aangesloten werkgevers hebben afgesloten met hun (gewezen) werknemers (deelnemers). De uitvoering van deze overeenkomsten dient correct, met verantwoorde beleggingsrisico’s en zo (kosten)efficiënt mogelijk te geschieden. Het pensioenfonds heeft daarbij als ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen jaarlijks te indexeren met als uitgangspunt de algemene prijsindex en daarover op een open en heldere wijze te communiceren met alle betrokkenen.

Er is volgens het bestuur sprake van een financiële crisissituatie als:

• na afloop van de termijn van het herstelplan de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan het vereist vermogen (reservetekort);
• de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan het minimaal vereist vermogen (dekkingstekort);
• de economische dekkingsgraad van het pensioenfonds in korte tijd (periode van circa drie maanden) 10% punten of meer daalt;
• het pensioenfonds een liquiditeitstekort heeft;
• specifieke oorzaken zoals bijvoorbeeld een eurocrisis of default van een tegenpartij.

Maatregelen

Nedlloyd Pensioenfonds kan verschillende maatregelen nemen als het in een financiële crisissituatie dreigt te komen of terechtkomt. Mogelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:
• het achterwege laten van toekenning van voorwaardelijke toeslagen;
• het treffen van extra beschermingsregels zoals het verhogen van de renteafdekking of het verkopen van risicovolle beleggingen;
• het aanpassen van het beleggingsbeleid;
• het korten van de opgebouwde en ingegane pensioenaanspraken en -rechten.
Bij de besluitvorming over de te nemen maatregelen zal het bestuur ervoor zorgdragen dat in die situaties op evenwichtige wijze met alle belangen van de belanghebbenden bij het pensioenfonds rekening wordt gehouden.

Communicatie

Het pensioenfonds communiceert maandelijks over de financiële positie. De dekkingsgraad wordt elke maand op de website van het pensioenfonds gepubliceerd, er zijn nieuwsbrieven en er verschijnt vier keer per jaar een Pensioenkrant met daarin financiële ontwikkelingen. Elk jaar verschijnt het jaarverslag met uitgebreide informatie over de financiële situatie van het pensioenfonds.

Als een financiële crisissituatie zich voordoet en het bestuur overweegt maatregelen te nemen, informeert het bestuur de deelnemers via de website en de Nedlloyd Pensioenkrant.
Als het bestuur moet besluiten de opgebouwde en ingegane pensioenaanspraken en -rechten te korten, zal het bestuur eerst het verantwoordingsorgaan hierover informeren. Vervolgen zullen de deelnemers schriftelijk worden geïnformeerd. Tevens zal informatie worden verstrekt via de website, de digitale nieuwsbrief en de Nedlloyd Pensioenkrant.
Wanneer het bestuur besluit dat niet langer sprake is van een financiële crisissituatie wordt hierover bericht op de website. Als eventueel genomen maatregelen worden opgeheven en dit gevolgen heeft voor de persoonlijke pensioensituatie van de deelnemers zullen zij daarover persoonlijk bericht ontvangen.

Nedlloyd Pensioenfonds maakt diverse kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Deze kosten bestaan uit kosten van pensioenbeheer, vermogensbeheerkosten en transactiekosten.
• Pensioenbeheerkosten, ook wel genoemd administratieve uitvoeringskosten - dit zijn onder meer kosten voor de pensioenadministratie, communicatie, bestuur en toezicht.
• Vermogensbeheerkosten – dit zijn de beheerkosten van beleggingen, waaronder interne- en externe beheerkosten, prestatieafhankelijke vergoedingen en bewaarloon.
• Transactiekosten – dit zijn kosten die gemaakt worden bij het kopen en verkopen van beleggingen.

 

Uitvoeringskosten 2015 2014
Administratieve uitvoeringskosten (per deelnemer) € 278,- € 293,-
Vermogensbeheerkosten ( als % gemiddeld belegd vermogen) 0,74% 0,79%
Transactiekosten ( als % gemiddeld belegd vermogen) 0,07% 0,03%

 

Zet deze pagina in uw favorieten om direct de pagina met de meest recente Financiële Positie te kunnen openen.