Geschiedenis

op . Gepost in Fondsprofiel

11.jpgDe geschiedenis van het Nedlloyd Pensioenfonds is mede bepaald door de wordingsgeschiedenis van Koninklijke Nedlloyd. (Gebruik deze link voor een overzicht van de geschiedenis van Nedlloyd op de website van Wikipedia).

Zo werd het fonds opgericht op 1 januari 1971 als Stichting Pensioenfonds van de N.V. Nederlandsche Scheepvaart Unie. Het nieuwe fonds nam de pensioenverplichtingen over van een negental maatschappijen die gefuseerd waren in de Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU). In de daarop volgende jaren (tot en met 1975) kwamen daar de overgenomen verplichtingen bij van een zestal andere maatschappijen.

In 1977 werd de naam, naar aanleiding van het ontstaan van de Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. in 1975, veranderd in Stichting Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd Groep.

In 1982, na toetreding van de KNSM tot Nedlloyd, nam het fonds de verplichtingen over van de Stichting Pensioenfonds van de KNSM Group N.V. en de Stichting Pensioenfonds 1963 van de KNSM.

Door acquisities van Nedlloyd wordt in de loop der jaren nog een aantal fondsen aan het Nedlloyd Pensioenfonds toegevoegd.

In 1996 wordt de naam van het fonds veranderd in Stichting Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd.

In 2007 wordt de naam van het fonds veranderd in Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.

 

1971

Oprichting Stichting Pensioenfonds van de N.V. Nederlandse Scheepvaart Unie,

Overname verplichtingen van:

 • Stichting Pensioenfonds der Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
 • Stichting Pensioenfonds 1936 der N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
 • Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
 • Stichting Pensioenfonds van de N.V. Vereenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij
 • Stichting Spaarfonds voor Personeel der firma Wm Ruys & Zonen
 • Stichting Pensioenfonds voor het personeel van Ruys & Co N.V.
 • Stichting Pensioenfonds van de Holland West-Afrika Lijn N.V.
 • Stichting Voorzieningsfonds Hollandsche StoombootMaatschappij
 • Stichting Pensioenfonds ten bate van het kantoorpersoneel der Hollandsche Stoomboot Maatschappij

Introductie van het eindloonstelsel.

1972

Overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij aan de Stichting Pensioenfonds voor het personeel der 'Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen' N.V.

Ontwerp Pensioenregeling NSU II.

1973

Introductie van het levensjarenbeginsel

1974

Overname van verplichtingen van:

 • Stichting Pensioenfonds voor het administratief of daarmede gelijkgesteld personeel van de B.V. Amsterdamsch Havenbedrijf
 • Stichting Pensioenfonds INTRANED


1975

Overname van de verplichtingen van:

 • Stichting Pensioenfonds voor het personeel van Reimann, Stok & Kerskens Vereenigde Expeditie Bedrijven N.V.
 • Stichting Pensioenfonds van het expeditiebedrijf v/h H. Braakman & Co
 • Stichting Pensioenfonds voor het personeel der 'Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen' N.V.


1976

Herziening Pensioenregeling voor kantoorpersoneel ter vervanging van NSU regeling I en II.

De pensioenregeling NSU II was een regeling die werd geïntroduceerd voor de dochtermaatschappijen van de Ruys Transport Groep en was in die zin afwijkend van NSU I, dat de eerste regeling een andere franchise kende, n.l. 10/7 * de AOW voor gehuwden excl. het structureel deel, en het pensioengevend salaris was beperkt tot 12 * het maandsalaris, ook al was er sprake van een vaste 13e maand en vakantietoeslag.

Beide regelingen NSU I en NSU II bestonden dus vanaf 1972 naast elkaar en in beide regelingen werd in 1973 het levensjarenbeginsel geïntroduceerd.


1977

Naamswijziging van 'Stichting Pensioenfonds van de N.V. Nederlandse Scheepvaart Unie' in 'Stichting Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd Groep'.


1978

Nieuwe pensioenregeling voor gezagvoerders en scheepsofficieren volgens het eindloonstelsel.


1979

Verbeteringen van het weduwepensioen.
Introductie van korting bij groot leeftijdsverschil.


1980

Introductie van de aanvullende pensioenregeling voor scheepsgezellen.


1981

Verbetering van de pensioenregeling voor kantoorpersoneel:

 • Verhoging van weduwepensioen van 70 naar 80% van het ouderdomspensioen
 • Introductie tijdelijk weduwepensioen bij overlijden in actieve dienst ter grootte van 30% van het ouderdomspensioen.


1982

Overname van de verplichtingen van Stichting Pensioenfonds van de KNSM Group N.V. en Stichting Pensioenfonds 1963 van de KNSM.

Premieholiday voor werkgever, omdat de reserves meer bedragen dan 13% van de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV).

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Koopvaardij (BPK) wijzigt de opbouwregeling in een eindloonregeling.


1983

Tot en met 1982 toepassing van Sterftetafel GBM/GBV 1961-1965, in de loop van 1983 toepassing van de Sterftetafel GBM/GBV 1976-1980. Kosten ƒ 27,9 mln. (€ 12,66 mln).


1984

Gelijke behandeling mannen en vrouwen voor de AOW.


1985

Overname van de verplichtingen van Stichting Fonds 1927 voor ingegane pensioenen en andere sociale verplichtingen der 'KNSM'.


1986

Overname verplichting uit hoofde van toeslagen op ingegane pensioenen van Pensioenfonds Schenker Internationale Expeditie & Co.


1987

Vakantietoeslag 5%.

Bij indexatie geen onderscheid meer tussen gepensioneerden.


1988

Bestuur volgt bij toeslagbeleid een algemene prijsindex.

De beheerskosten van de uitvoering van de pensioenregelingen komen ten laste van het fonds.


Introductie van 2% opslag voor excassokosten.


1989

Extra verhoging van (niet eindloon-) pensioenen met 6%.

Vakantietoeslag wordt verhoogd van 5 tot 8%.

Omdat in het pensioengevend salaris veelal de vakantietoeslag niet was opgenomen is in twee stappen op een bijzondere wijze de vakantietoeslag als permanente toeslag geïntroduceerd.

Aanspraak op Weduwnaarspensioen wordt toegekend.

Overname van de verplichtingen van Stichting Pensioenfonds Mammoet Transport.

Sterftetafels GBM/GBV 1981-1985 toegepast vanaf 1 januari 1989 kosten ƒ 26 mln.(€ 11,8 mln).


1990

Verbod ongelijke behandeling mannen en vrouwen; initiatief wetsvoorstel Nypels/Groenman inzake gelijke behandeling slapers en gepensioneerden.

Wetsvoorstel Vermogensoverschottenheffing.


1991

Introductie van een regeling van pensioen bij arbeidsongeschiktheid (aanspraken op de bovenwettelijke WAO-uitkering) voorziet in een uitkering van 70% van het verschil tussen het salaris en de WAO-loongrens.

Introductie van een expatriatepensioen: 2% van de van toepassing zijnde AOW voor elk jaar dat de expatriate niet onder Nederlandse sociale zekerheid valt.


1992

Gelijke behandeling indexatie slapers en gepensioneerden: gevolgen voor toeslagbeleid.


1993

Afschaffing van het levensjarenbeginsel.

Premieholiday voor meeste werknemers.

Door het Pensioenfonds werd 1,1 mln aandelen Nedlloyd aangekocht en later in het jaar met boekwinst verkocht.


1994

Invoering van partnerpensioen.

Wijziging van de pensioeningangsdatum van de eerste van de maand volgend op de 65ste verjaardag naar de eerste van de maand waarin men 65 wordt. Hiermede werd beter aangesloten bij de uitkering van de AOW.

De eerste Deelnemersraad, bestaande uit vertegenwoordigers van gepensioneerden (4) en deelnemers (2) wordt geïnstalleerd op 30 maart 1994.


1995

Herijking:

 • Gepensioneerden en slapers ontvangen 7,7% extra pensioenverhoging;
 • Periodieke indexatie volgends de CPI laag en afgeleid wordt een recht;
 • Franchise wordt verlaagd en losgekoppeld van de AOW-ontwikkeling;
 • Vakantietoeslag wordt opgenomen in pensioengrondslag.
 • Nieuwe sterftetafels GBM/GBV 1985-1990.
 • Beëindiging pensioenregeling voor zeevarenden.

Directeur Piet Mol gaat met pensioen en wordt op 1 november opgevolgd door Ton Zimmerman.


1996

Eerste Nedlloyd Pensioenkrant: verschijnt twee maal per jaar.

Kortingsregeling bij groot leeftijdsverschil wordt versoepeld.

Restitutie aan Nedlloyd groot fl. 101 mln (€ 45,8 mln).

Jubileumuitkering aan gepensioneerden fl 250 (€ 113,5) belastingvrij.

Aansluiting op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Inkoop gedispenseerde jaren van nog actieve zeevarenden bij het BPK.

Er wordt een Asset Liability (ALM) studie uitgevoerd en een strategische beleggingsmix wordt vastgesteld.

Collectieve dekking Anw-gat van 1 juli 1996 tot 1 juli 1997.


1997

Een dreigend kort geding aangespannen door de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) over de in 1996 aan de werkgever gepleegde restitutie wordt ingetrokken.

Nieuwe naam: Stichting Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd.

Verkiezingen 2e Deelnemersraad in februari en installatie van de Deelnemersraad in april.

Indexatie van ingegane en uitgestelde pensioenen met een minimum van ƒ 300 (€ 136) voor ouderdoms- en ƒ 210 (€ 95) voor nabestaandenpensioenen.

Structurele verbeteringen uit 1988/89 voor 'slaperspensioenen': verhoging met 6% en/of 8%.

Kerstgeschenk ƒ 250,- (€ 113,5) aan gepensioneerden.


1998

Onderzoek naar een flexibele pensioenregeling: 'Pensioen 2000'.

Opname van geregistreerd partnerschap en mogelijkheid voor vrijwillige stortingen in pensioenreglement.

Nieuwe sterftetafels: GBM/GBV 1990-1995.


1999

Paasgeschenk ƒ 300,- (€ 136) aan gepensioneerden.

Millenniumuitkering ƒ 500,- (€ 227) bruto aan gepensioneerden.


2000

Nedlloyd Pensioenfonds op het internet.

Nedlloyd Pensioenkrant nieuwe stijl, verschijnt 6 maal per jaar als opvolger van concernblad 'Nedscope'.

Vanaf 1 april 2000 toepassing CPI alle huishoudens en verruiming overrente begrip;

Verkiezingen 3e Deelnemersraad in februari en installatie van de Deelnemersraad in april;

Kerstgeschenk ƒ 300 (€ 136) belastingvrij;

Publicatie pakket maatregelen:

 • Indexatietoets slapers en gepensioneerde ex slapers, kosten ƒ 125 mln (€ 56,7 mln);
 • Generieke algemene verhoging ingegane en uitgestelde pensioenen van 7,5% met minimum jaarbedragen van respectievelijk ƒ 750 (€ 340), ƒ 525 (€ 238) en ƒ 105 (€ 48) teneinde de kleine pensioenen tegemoet te komen, kosten ƒ 155 mln (€ 70,3 mln);
 • Vanaf 1 april 2001: Het streven naar welvaartsvaste pensioenen, kosten ƒ 374 mln (€ 169,7 mln);
 • Brutering van de overhevelingstoeslag, indien arbeidsvoorwaardelijk overeengekomen, kosten ƒ 11 mln (€ 5 mln) ;
 • Faciliteren van prepensioen, indien arbeidsvoorwaardelijk overeengekomen, voor deelnemers van bepaalde werkgevers, kosten ƒ 55 mln (€ 25 mln);
 • Het vervallen van de statutaire instemmingsrechten van de werkgever en het medezeggenschapsorgaan;
 • Het toekennen van een eenmalige afkoopsom van ƒ 150 mln (€ 68 mln) aan Koninklijke Nedlloyd;
 • Het onder voorwaarden voortzetten van de premieholiday aan Koninklijke Nedlloyd, Nedlloyd Interne dienst en P&O Nedlloyd.

Jaarverslag 2000 op basis van pensioenvermogen-methode.

In juni zijn de 16 medewerkers van het fonds in dienst getreden bij de Stichting Pensioenfonds van de Koninklijke Nedlloyd.

Op 4 december vindt de eerste Personeelsvergadering van het fonds (cf. de WOR) plaats.


2001

Indexatie 3,3% middels de loonindex (welvaartsvast) zolang dekkingsgraad > 130%.

De medewerkers van het fonds komen een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket overeen.

Nieuwe statuten.

Nieuwe Pensioenregeling 2001 gebaseerd op het beschikbare premiesysteem met rendementsbijschrijving. Pensioenleeftijd flexibel; Richtleeftijd: 62 jaar. Diverse keuzemogelijkheden.

Belastingvrij Kerstgeschenk voor alle gepensioneerden.


2002

Kortingsregeling bij groot leeftijdsverschil wordt afgeschaft.

Uitruil van Nabestaandenpensioen in Ouderdomspensioen wordt mogelijk.

WAO-gat verzekering onderdeel van de collectieve regeling.

Vrijwillige Anw-gat verzekering bij Nedlloyd Pensioenfonds ondergebracht.

Indexatie 2002: 5%

Nedlloyd Pensioenfonds besluit gezamenlijk met Koninklijke Nedlloyd NV de nieuwbouw van het Maritiem Museum Rotterdam te sponsoren en treedt toe tot het Bestuur van de Stichting Kunstbezit Nedlloyd.

Ex-Nedlloyd ETD deelnemers verlaten het fonds.

Nedlloyd Pensioenfonds nieuwe website:
http://www.nedlloydpensioenfonds.nl/


2003

Middels een statutenwijziging wordt de bestuursstructuur gewijzigd van paritair bestuur in tripartiete bestuur. Werkgever, werknemers en gepensioneerden allen drie zetels in het Bestuur. Vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden worden rechtstreeks gekozen.

Deelnemersraad wordt vervangen door Adviesraad. Verkiezingen 1e Adviesraad.

Indexatie 2003 beperkt tot overrente: 1,4%.

Installatie nieuwe Adviesraad.

Sponsorovereenkomst met Maritiem Museum Rotterdam getekend.

Uitkomst ALM-studie 2003: aanpassing strategische beleggingsmix; Indexatieregeling aangepast: beleidsstaffel met maximale verstrekkingspercentages geïntroduceerd.

Kerstgeschenk aan gepensioneerden € 200,- bruto.


2004

Indexatie 2004: 1,8%.

Opening Nedlloyd vleugel Maritiem Museum Rotterdam en verstrekking van vrije toegangskaarten van het Maritiem Museum aan alle verzekerden van hetpensioenfonds.

Pensioenreglement 2001 fiscaal goedgekeurd.

Kerstgeschenk aan gepensioneerden € 200 bruto.

 

2005

Indexatie 2005: 0,8% plus inhaal uit 2003: 1,9% is tezamen 2,7%.

Bestuur besluit het directe vastgoed af te stoten en de opbrengst te herbeleggen in niet ter beurze genoteerde vastgoedfondsen

Overeenstemming over nieuwe pensioenreglementen 2006 (voor deelnemers geboren na 31 december 1949) en 2006 B (voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950).
In Pensioenreglement 2006 is de in 2001 ingevoerde prepensioenregeling weer afgeschaft vanwege de gewijzigde fiscale regelgeving.
Aanvang ALM studie 2006.


Bestuur besluit alle verzekerden van het pensioenfonds een jubileumuitkering (35 jarige bestaan) te verstrekken van € 1.000,- (slapers in de vorm van een extra toeslag van 2,5%).

Kerstgeschenk aan gepensioneerden € 200,-


2006

Het Nedlloyd Pensioenfonds bestaat 35 jaar

Nieuwe financieringsovereenkomst 2006 goedgekeurd

Indexatie 2006: 1,5% plus 1% extra: 2,5%

Veiling Nedlloyd memorabilia

Verkoop van de directe vastgoedportefeuille aan Delta Lloyd vastgoed een feit.

Kerstgeschenk aan gepensioneerden € 250,- bruto, aan deelnemers een extra toeslag van 0,2% en aan slapers 0,6%.


2007

Het Raadpleging medezeggenschap: gepensioneerden kiezen voor handhaving bestuursparticipatie.

Indexatie 2007 1,8% plus 1,2% extra: 3%.

Nieuwe Adviesraad start werkzaamheden.

Statutenwijziging: naam van pensioenfonds wordt gewijzigd in: Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.

Kerstgeschenk  aan gepensioneerden € 250,- bruto, aan deelnemers een extra toeslag van 0,2% en aan slapers 0,6%.

Toepassing van de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognose tafel 2005-2050, gecorrigeerd met ervaringssterfte, zonder leeftijdsterugstellingen.


2008

Verantwoordingsorgaan, bestaande uit 2 vertegenwoordigers van werkgevers, 2 van werknemers en 2 van gepensioneerden ingesteld. Eerste rapportage in jaarverslag 2007.

Visitatiecommissie, bestaande uit 3 onafhankelijke deskundigen, gaat toezicht uitoefenen op het bestuur. Eerste rapportage in jaarverslag 2008.

Uitvoeringsovereenkomst 2008, nieuwe uitvoeringsovereenkomst van kracht, looptijd tot 1 januari 2012. Vervangt de financieringsovereenkomst.

Indexatie 2008: 2,6% plus 0,7% extra = 3,3%.

Vernieuwde website van het pensioenfonds met diverse portalen.

Reservetekort: Het pensioenfonds heeft als gevolg van de kredietcrisis een licht reservetekort en moet vóór 1 april 2009 een lange termijn herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.

Visitatiecommissie brengt voor het eerst een verslag uit over 2008.

Het bestuur besluit dat het gezien de financiële situatie niet verantwoord is om per 1 januari 2009 een indexatie van 2,5% toe te kennen en besluit tot een eenmalige uitkering van 2,5% van het jaarbedrag, uit te keren in januari 2009. Slapers en actieve deelnemers ontvangen het equivalent daarvan in de vorm van een toeslag op hun opgebouwde pensioenaanspraken.

Voorts ontvangen de gepensioneerden eind december 2008 een Kerstgeschenk van € 250,- bruto. De slapers en actieve deelnemers ontvangen het equivalent daarvan resp. 0,5% en 0,2% als verhoging van hun opgebouwde pensioenaanspraken.


2009

Het pensioenfonds dient een lange termijn herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. De verwachting is dat het pensioenfonds in 2010 weer over voldoende eigen vermogen beschikt.        

De afdekking van het renterisico wordt verhoogd door voor 25% van de technische Voorziening interest rate swaps af te sluiten.

Afdeling vermogensbeheer wordt versterkt met een medewerker.

Het bestuur besluit om per 1 januari 2010 een toeslag toe te kennen van 2%. Voorts ontvangen de gepensioneerden eind december 2009 een Kerstgeschenk van € 250,- bruto. De slapers en actieve deelnemers ontvangen het equivalent daarvan resp. 0,5% en 0,2% als verhoging van hun opgebouwde pensioenaanspraken.


2010

Circa 500 Maersk medewerkers worden deelnemer in het pensioenfonds. De bij verzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken zullen worden overgedragen aan het fonds.

Besloten wordt in verband met de gestegen levensverwachting 3,5% aan de Technische Voorziening toe te voegen (€ 35,4 mln.).

De interest rate swaps worden geruild voor swaptions en de liquide aandelenportefeuille wordt voor 75% afgedekt met putopties.

Nieuwe AG tafels 2010-2060. Deze worden ultimo 2010 toegepast en leiden tot een extra toevoeging aan de Technische Voorziening van 3% (= circa € 27 mln.). Er ontstaat opnieuw een licht reservetekort, het in 2009 ingediende lange termijn herstelplan blijft nog van kracht.

Het bestuur besluit, vanwege de lage dekkingsgraad eind september 2010, geen toeslag of kerstgeschenk te verstrekken.

2011

Bestuur werkt aan een aanpassing van het besturingsmodel, waarin plaats is voor drie bestuurscommissies met een breder takenpakket en meer verantwoordelijkheden.

Het pensioenfonds is aangesloten op het Pensioenregister.

Wijziging statuten van het pensioenfonds.

Het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds volgt samen met het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij de SPO cursus ‘Besturen van een pensioenfonds’, niveau 2.

Een nieuwe adviesraad en verantwoordingsorgaan gaan van start.

Aftreden Haddo Meijer als voorzitter is uitgesteld tot 30 november, omdat Marike van Lier Lels zich vanwege de wet bestuur en toezicht heeft moeten terugtrekken als beoogd voorzitter.

Voorzitter Haddo Meijer treedt af, na bijna 20 jaar voorzitter te zijn geweest.

Opvolger is Jeppe Machielsen.


2012

Wijziging van de statuten van het pensioenfonds. Cees Dert treedt toe tot het bestuur als opvolger van Paul Zwolsman en wordt voorzitter van de beleggingscommissie. Het bestuur benoemt Frans Dooren tot adjunct-directeur.

Nieuwe commissiestructuur gaat van start.

Pensioenfonds heeft een dekkingstekort, dekkingsgraad 102,1%. Het jaarverslag verschijnt niet meer in drukvorm, doch is digitaal beschikbaar via de website. 

Pensioenfonds dient een korte termijn en een aangepast lange termijn herstelplan in, waaruit blijkt dat het pensioenfonds ruim binnen de wettelijke termijnen kan herstellen.

Op verzoek van De Nederlandsche Bank wordt, omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer boven de grens van het minimaal vereist vermogen is uitgekomen, het korte termijn herstelplan weer ingetrokken.

Het bestuur besluit voor het derde achtereenvolgende jaar geen toeslag of kerstgeschenk te verstrekken.

2013

De Nedlloyd Pensioenkrant verschijnt i.p.v. zes maar vier maal per jaar.

Het Pensioenfonds heeft weer een dekkingstekort, dekkingsgraad 102,7%. In februari is dit weer opgelost.

De eerste Digitale Nieuwsbrief verschijnt. Deze nieuwsbrief zal vier keer per jaar verschijnen. Inschrijving is mogelijk via de website.

Het Pensioenfonds heeft weer een dekkingstekort, dekkingsgraad 103,1%. In juli is de dekkingsgraad weer gestegen boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,1%.

De adviesraad en het verantwoordingsorgaan worden samengevoegd in één orgaan, de pensioenraad.

Het Pensioenfonds houdt een risicobereidheidonderzoek onder de actieve deelnemers en gepensioneerden.

Het bestuur besluit voor het vierde achtereenvolgende jaar geen toeslag of kerstgeschenk te verstrekken.

2014

Per 1 januari is de pensioen- en uitkeringenadministratie uitbesteed aan Aon Hewitt. Vier medewerkers zetten de werkzaamheden voort bij Aon Hewitt.

Met de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen besluit het bestuur tot voortzetting van het paritaire bestuursmodel, doch brengt het aantal bestuursleden terug van negen naar zeven. Twee leden namens de werkgevers, twee namens de werknemers en drie namens de gepensioneerden. Om dit mogelijk te maken treedt Maarten Zier per 1 juli af als bestuurslid en blijft tot eind 2014 adviseur van het bestuur.
De pensioenraad wordt weer verantwoordingsorgaan en krijgt een bredere taak.
Ook de taken van de visitatiecommissie worden ruimer.

Frans Dooren wordt benoemd tot directeur van het pensioenfonds, als opvolger van Ton Zimmerman, die parttime (50%) met pensioen gaat en benoemd wordt tot secretaris van het bestuur van het Pensioenfonds.

Het bestuur besluit voor het vijfde achtereenvolgende jaar geen toeslag- of kerstgeschenk te verstrekken.

 

2015

Maersk sluit een nieuwe uitvoeringsovereenkomst IDC 2015 met een Individuele DC regeling. Het Nedlloyd Pensioenfonds voert deze IDC regeling uit in samenwerking met Robeco. Svitzer maatschappijen sluiten zich aan bij het pensioenfonds en nemen deel aan de IDC regeling.

Nedlloyd Pensioenfonds wint de zilveren award van Pensioen Pro, FD en IPE als beste middelgroot pensioenfonds.