Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

op . Gepost in Fondsprofiel

 

Sinds 2009 heeft het Nedlloyd Pensioenfonds Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) in haar beleggingsbeleid geïntegreerd.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met wettelijke verplichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals onder andere zijn vastgelegd in de Code Tabaksblat. De Verenigde Naties (VN) hebben in 2006 de Principles for Responsible Investment (VNPRI) vastgelegd. Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft besloten zich aan te sluiten bij beide richtlijnen.
Het Nedlloyd Pensioenfonds wil zich via haar vermogensbeheerder(s) als duurzaam belegger opstellen. Dit houdt in dat actief gebruik gemaakt wordt van het spreek- en stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en dat een constructieve dialoog (engagement) wordt aangegaan met ondernemingen in de portefeuille. Daarnaast heeft het Nedlloyd Pensioenfonds een aantal criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG-criteria) vastgesteld, waarmee binnen het beleggingsbeleid rekening dient te worden gehouden.
Op jaarbasis (en indien nodig frequenter) bepaalt de vermogensbeheerder een prioriteitenlijst van ondernemingen waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd en de onderwerpen die daarin aan de orde worden gesteld. Deze lijst wordt samengesteld op basis van een combinatie van top down- (macro-economische risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) en bottom up factoren (input van het Nedlloyd Pensioenfonds, mogelijkheid tot beïnvloeding en het belang in bepaalde ondernemingen).Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van het Nedlloyd Pensioenfonds is op de volgende aspecten gebaseerd:
1. Screening
2. Engagement
3. Stemmen via aandeelhoudersvergaderingen.
Onderstaand treft u een korte toelichting aan op de drie onderdelen.
Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft er vooralsnog voor gekozen om screening geen onderdeel te laten vormen van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Om als actieve aandeelhouder op te treden heeft het Nedlloyd Pensioenfonds haar vermogensbeheerder(s) opdracht tot engagement gegeven. Het Nedlloyd Pensioenfonds wil ondernemingen waarin wordt belegd door een actieve dialoog via haar vermogensbeheerder(s) aansporen hun prestaties te bevorderen door betere werkwijzen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Uiteraard vormen de Principles for Responsible Investment (PRI) alsook de Code Tabaksblatde basis voor deze actieve dialoog. Het Nedlloyd Pensioenfonds controleert de resultaten van deze dialoog door middel van periodieke rapportage die het Nedlloyd Pensioenfonds ontvangt van haar vermogensbeheerder(s). Op kwartaalbasis wordt in deze rapportage verslag gedaan over de ondernemingen waarmee de dialoog is aangegaan en de onderwerpen die besproken zijn. Ook wordt in deze rapportage een samenvatting gegeven van de resultaten die bereikt zijn.
Via de vermogensbeheerder(s) wordt wereldwijd op een transparante manier het stemrecht van het Nedlloyd Pensioenfonds ten uitvoer gebracht. Hiermee voldoet het Nedlloyd Pensioenfonds ook aan de richtlijnen van de Code Tabaksblat. Er zijn duidelijke corporate governancerichtlijnen geformuleerd die de basis vormen voor de uitoefening van het stemrecht. Deze richtlijnen bevatten wereldwijde standaarden, maar houden ook rekening met lokale gebruiken. Het doel is altijd hetzelfde: het behouden en verbeteren van de aandeelhouderswaarde door transparante verslaglegging en verantwoording door het bestuur en management. Indien niet conform de aanbevelingen van het bestuur wordt gestemd, gaat er een brief naar de betreffende onderneming met een uitleg waarom tegen wordt gestemd. Het Nedlloyd Pensioenfonds controleert het stemgedrag door middel van periodieke rapportage die het Nedlloyd Pensioenfonds ontvangt van haar vermogensbeheerder(s). Op kwartaalbasis wordt een samenvatting gegeven van de wijze waarop gestemd is.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (ook wel duurzaam of ethisch beleggen genoemd) is een vorm van beleggen waarbij naast de reguliere financiële indicatoren ook de effecten van het ondernemingsbestuur en de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur en de economie in het algemeen worden meegewogen.
Zorgvuldig duurzaamheidbeheer is een essentiële voorwaarde voor waardecreatie voor beleggers. Uitblinkers op de lange termijn zijn ondernemingen die niet alleen met succes duurzaamheidsrisico’s weten te vermijden, maar die ook kansen weten te signaleren en te benutten.
Naast engagement en stemmen kan screening van beleggingsportefeuilles een onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid vormen. In veel gevallen worden beleggingsportefeuilles gescreend op negatieve criteria.
Veelal wordt gekeken naar welke producten en processen in strijd zijn met (inter-)nationale afspraken en verdragen. Vervolgens worden ondernemingen die hieraan gerelateerd worden van belegging uitgesloten. Maar screening houdt ook in dat wordt vastgesteld welke ondernemingen zich positief onderscheiden met betrekking tot die thema’s die door het pensioenfonds als belangrijk worden ervaren. Beleggingen in deze thema’s worden vervolgens gestimuleerd, door een bepaald gedeelte van het belegd vermogen aan deze thema’s te alloceren.
Het aangaan van een constructieve dialoog met ondernemingen over onderwerpen als milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur, waarbij niet alleen de risico’s en negatieve effecten aan de orde komen, maar waarbij ook gezamenlijk gekeken wordt naar de kansen die ontstaan door veranderende (economische) omstandigheden.
Uitgangspunt hierbij is om de aandeelhouderswaarde op de lange termijn te waarborgen.
Naast interactie met ondernemingen, valt een constructieve dialoog met overheidsorganen, wetgevers, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties ook onder engagement.
Een andere wijze om als pensioenfonds actief invloed uit te oefenen op de ondernemingen waarin zij belegt, is de uitoefening van haar stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Het stemmen dient gebaseerd te zijn op een aantal internationale uitgangspunten, die per regio verschillend worden vormgegeven. Het beoogde eindresultaat is het behouden en verbeteren van de aandeelhouderswaarde door verantwoording vanuit het management samen met een transparante verslaglegging.
De reo®-oplossing van F&C bestaat uit engagement en een actief stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen. reo® fungeert als een kader (of overlay) voor de beleggingsportefeuille en bevat géén screening. Het heeft dan ook géén effect op de feitelijke portefeuillesamenstelling en -beslissingen.
Door reo® wil F&C ondernemingen prikkelen, stimuleren en bijstaan bij de beheersing van een breed scala van ESG-criteria die de duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn en daarmee de aandeelhouderswaarde kunnen beïnvloeden. Met reo® worden ondernemingen aangezet tot een optimalisatie van het risicobeheer, het bedrijfsresultaat, de verantwoording en transparantie. De aandacht gaat uit naar risico’s voor milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat. Deze benadering wijkt op twee belangrijke punten af van traditioneel duurzaam beleggen:  
Bij reo® staat samenwerking centraal. In plaats van bepaalde beleggingen te vermijden, stimuleert F&C ondernemingen door samenwerking met deze ondernemingen tot het oplossen van complexe vraagstukken.
Bij reo® ligt de nadruk op duurzaamheidkwesties die wezenlijk effect op de aandeelhouderswaarde hebben (op de korte, middellange of lange termijn).
Doel van reo® is om elke onderneming aan te sporen tot de beheersing van duurzaamheidkwesties in het belang van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Met alle ondernemingen wordt minimaal één keer per jaar de dialoog aangegaan, waarbij ondernemingen gestimuleerd worden op proactieve wijze de ESG-criteria te beheersen die effect kunnen hebben op het bedrijfsresultaat. De dialoog is intensiever met die ondernemingen die geconfronteerd worden met de grootste risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Als toonaangevende institutionele belegger bevindt F&C zich bij uitstek in een positie om op dit gebied aanzienlijke invloed uit te oefenen.
Sinds 2009 heeft Stichting Nedlloyd Pensioenfonds F&C Netherlands aangesteld voor de implementatie van haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid. F&C gebruikt hiervoor haar reo®-oplossing.
Samenwerking met de ondernemingen waarin wordt belegd staat centraal. Veel van het werk van F&C betreft één-op-één gesprekken met ondernemingen. Het ondernemingsbeleid en de -werkwijzen worden verder geoptimaliseerd door deelname in brancheorganisaties, werkgroepen uit het bedrijfsleven en landelijke projecten, zonder dat hierdoor de concurrentiepositie in gevaar wordt gebracht. F&C werkt dan ook nauw samen met deze groeperingen, om op deze wijze diverse uitdagingen structureel het hoofd te kunnen bieden. Het is soms effectiever om samen met andere beleggers één vuist te maken, waarbij de middelen worden samengevoegd en de aanpak wordt gecoördineerd. Het is dan ook zeer belangrijk om over de hele wereld actief te zijn in samenwerkingsverbanden van beleggers.  
Tot slot staat ook deelname aan het beleidvormingsproces van de overheid binnen de reo®-oplossing centraal. Er zijn altijd ondernemingen die vrijwillig het initiatief nemen in belangrijke kwesties als klimaatverandering, corruptie of arbeidsomstandigheden. Toch verandert er vaak pas echt iets als de wet- en regelgeving voor een gelijkwaardig speelveld zorgt. F&C kan als belegger overheden en toezichthouders vertellen welk beleid de duurzaamheidprestaties verbetert op een manier die ook de maatschappij en de aandeelhouderswaarde op lange termijn ten goede komt.
F&C voert een beleid van afgewogen en doordacht stemgedrag. Hierbij dient rekening te worden gehouden met specifieke markt- en bedrijfsinformatie, evenals internationaal aanvaarde standaarden voor deugdelijk ondernemingsbestuur. Een gestructureerde maar pragmatische houding is daarbij belangrijk: als een onderneming afwijkt van wat internationaal als ‘good practice’ wordt gezien, moet de onderneming een duidelijke argumentatie hiervoor hebben.