Pensioenbeleid

op . Gepost in Fondsprofiel

Voor de actieve deelnemers is een beschikbare premieregeling van toepassing. De door de werkgever gestorte beschikbare premie wordt, afhankelijk van de regeling, individueel belegd of bij het pensioenfonds omgezet in pensioenaanspraken. De werkgever heeft geen bijstortverplichting. Indien het pensioenfonds een tekort heeft (dit is een dekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen) en er zijn geen middelen om binnen de wettelijke termijn te herstellen, dan zullen de pensioenaanspraken worden gekort. Hierdoor dragen de deelnemers uiteindelijk het beleggings- en langlevenrisico.

Vanaf 2015 is de pensioenregeling voor medewerkers van de aangesloten werkgevers Maersk en Svitzer gewijzigd. Voor deze groep worden de ingelegde premies niet meer toegevoegd aan het 'collectieve vermogen' van het pensioenfonds. Uw pensioenpremie wordt vanaf 2015 op individuele basis voor u belegd. U heeft dus een eigen pensioenkapitaal bij het pensioenfonds. Meer informatie vindt u hierover op de downloadpagina in de folder Pensioen 1-2-3 of in het pensioenreglement (ook via de pagina downloads).

Op de pensioenaanspraken is het voorwaardelijk indexatiebeleid van toepassing. Het bestuur ziet het als haar taak ernaar te streven de ingegane en uitgestelde pensioenen waardevast te houden en indien de risico's van onderdekking van het fonds beperkt blijven een eventuele indexatieachterstand per saldo te vermijden.Nedlloyd Pensioenfonds

Het bestuur hecht eraan te benadrukken dat de indexatie van uw pensioen voorwaardelijk is; er is geen recht op indexatie en het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een indexatie zal plaatsvinden. Er is geen geld gereserveerd voor uw indexatie. Ook aan de beleidsstaffel kunt u geen rechten ontlenen aangezien het bestuur jaarlijks afhankelijk van de financiële positie en vooruitzichten van het pensioenfonds beziet of er ruimte is voor indexatie.

Startbrief

De werkgever draagt er op grond van artikel 21 van de Pensioenwet zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de inhoud van de op hem van toepassing zijnde pensioenregeling. Dit gebeurt door middel van de zogeheten 'startbrief', die onderdeel uitmaakt van uw aanstellingsbrief. De vanaf de downloads pagina te downloaden folder Pensioen 1-2-3 maakt onderdeel uit van de startbrief. De startbrief waarin uw bewijs van deelname is opgenomen, wordt binnen 3 maanden na indiensttreding door het pensioenfonds aan een nieuwe deelnemer verstuurd.