Pension Fund Governance

op . Gepost in Fondsprofiel

Lees de Verklaring beleggingsbeginselen 2013 (PDF)

(als bedoeld in artikel 145 PW) Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het beleggingsbeleid van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. Deze uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.

Pension Fund Governance (PFG)

Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Code Pensioenfondsen (voorheen Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld) en zal deze principes naleven. Met betrekking tot de in de Code Pensioenfondsen opgenomen mogelijkheden heeft het bestuur de hierna beschreven keuzes gemaakt.

Het fonds heeft er voor gekozen om de uitvoering van het vermogensbeheer uit te besteden aan diverse gespecialiseerde vermogensbeheerders. Voorts is het beheer van de automatisering uitbesteed aan Facilicom, de facilitymanager van het kantoorgebouw Willemswerf.

Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal terrein en op het terrein van het vermogensbeheer. Het bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs. Het Pensioenfonds kent geen wettelijke deelnemersraad, maar een verantwoordingsorgaan dat statutair dezelfde adviesbevoegdheden heeft als de deelnemersraad.

Om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten, die het bestuur moet nemen, voor te bereiden. Zij kunnen ook toezien op de uitvoering van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uit maken van een commissie. De volgende commissies staan het bestuur bij:

  • a. Dagelijks Bestuur (DB)
  • b. Portefeuillehouders Beleggingen (PH)
  • d. Communicatiecommissie (CC)
  • e. Pensioencommissie (PC)
  • f.  Klachtencommissie (KC).


Daarnaast heeft het pensioenfonds met ingang van 1-1-2008 een visitatiecommissie (zie punt 4) en wordt zo nodig een geschillencommissie ingesteld (zie statuten).

Het pensioenfonds oefent geen nevenactiviteiten uit.

Het bestuur publiceert alle relevante (neven)functies van bestuurs- en commissieleden op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel.

Het bestuur informeert de aangesloten werkgevers, de deelnemers en de gepensioneerden ten minste tweemaal per jaar schriftelijk over algemene zaken het pensioenfonds betreffende. Het gaat hierbij onder meer over ontwikkelingen in:

  • de pensioenregeling;
  • het premie-, beleggings- en indexatiebeleid.

Daarnaast kan de informatieverstrekking ook plaatsvinden via de Nedlloyd Pensioenkrant en/of de website van het pensioenfonds.

Over individuele zaken wordt schriftelijk of, op verzoek, via e-mail binnen drie weken naar betrokkene toe gecommuniceerd.

Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, de statuten en de reglementen van het pensioenfonds bij het secretariaat van het pensioenfonds opvragen. Deze documenten zijn ook via de website beschikbaar.

Het bestuur publiceert de hoofdlijnen van zijn communicatie- en voorlichtingsbeleid op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel.

Het bestuur neemt in zijn jaarverslag een hoofdstuk op over hoe het pensioenfonds de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur naleeft.

Het bestuur vermeldt in het jaarverslag de honoreringsregeling voor de leden van het bestuur en, indien van toepassing, voor de leden van de door het bestuur ingestelde commissies.

Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld. Dat plan is zodanig dat het bestuur als collectief over de vereiste deskundigheid beschikt. Bij elke mutatie in het bestuur gaat het bestuur na of die deskundigheid nog steeds aanwezig is. Ten minste éénmaal per jaar gaat het bestuur na of het bestuur als collectief actuele ontwikkelingen op pensioengebied in voldoende mate volgt en verbindt hieraan de conclusie ten aanzien van te volgen opleidingen.
Eenmaal in de drie jaar laat het bestuur zijn deskundigheid extern toetsen.

Het bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren, dat van de directie en het functioneren van de door het bestuur ingestelde commissies. Zonodig voert de voorzitter eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met ieder bestuurslid. In overleg met de voorzitter van het bestuur voert de voorzitter van een door het bestuur ingestelde commissie zo nodig eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met ieder commissielid. Ook het functioneren van de voorzitter wordt door het bestuur besproken.

Het bestuur heeft  een verantwoordingsorgaan, waarin de deelnemers, de gepensioneerden en aangesloten werkgevers zijn vertegenwoordigd.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het NPF betreffen.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit negen leden. Twee leden worden benoemd door de gezamenlijke aangesloten werkgevers. Twee leden worden benoemd door de aangesloten ondernemingsraden en vijf leden worden voorgedragen door de Vereniging deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP), waarvan er minimaal drie gepensioneerd zijn.

Het bestuur heeft de inrichting (onder meer samenstelling en stemverhouding) en de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan kan een huishoudelijk reglement vaststellen en na vaststelling wijzigen, waarin zijn interne wijze van functioneren wordt geregeld. Het verantwoordingsorgaan informeert het bestuur binnen 14 dagen over wijzigingen c.q. aanvullingen van zijn reglement. Het bestuur heeft een reglement voor het verantwoordingsorgaan gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
In een reglement leggen het bestuur en de verantwoordingsorgaan een aantal gedragsregels vast. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden met wederzijdse toestemming.

Het verantwoordingsorgaan kan zich, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:

  • een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het pensioenfonds;
  • het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.

Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden die door het bestuur worden benoemd. Leden van de visitatiecommissie hebben verder geen banden met het pensioenfonds. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:

Toezicht houden op: 
a. het beleid van het bestuur
b. de algemene zaken in het pensioenfonds;
c. adequate risicobeheersing;
d. evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

Voorts verantwoording afleggen over de uivoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.

De visitatiecommissie als collectief heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met die door De Nederlandsche Bank wordt verlangd van het bestuur als collectief.

De visitatiecommissie overlegt ten minste één keer per jaar met het zo mogelijk voltallige bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie kan het bestuur van het pensioenfonds vragen frequenter dan éénmaal per jaar te overleggen en andersom.

De visitatiecommissie rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds.

H.J. Machielsen, voorzitter*

Geboren: 3 januari 1960
Benoemd op: 1 december 2011
Aftreden volgens rooster: 31 december 2019
Hoofdfunctie: Voormalig directeur Concern Control van de Koninklijke Nedlloyd NV. en CFO (lid raad van bestuur) ENECO
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen PWN N.V.;
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken;
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Recreatie.

F. Wittermans*

Geboren: 29 februari 1964
Benoemd op: 1 januari 2017
Aftreden volgens rooster: 31 december 2021
Hoofdfunctie: Business Development manager voor Vopak Nederland (olie en chemie)
Nevenfuncties: geen

M. Schenkel**

Geboren: 15 augustus 1974
Benoemd op: 1 januari 2015
Aftreden volgens rooster: 31 december 2020
Hoofdfuncties: General manager corporate services en compliance Maersk Group; director bij diverse Maersk en voormalige Nedlloyd bedrijven; lid klachtencommissie CAO Maersk Line; lid begeleidingscommissie Sociaal Plan Maersk Line.
Nevenfuncties:
Voorzitter VVE Complex Wijnhaeve;
Voorzitter VVE Woontoren Wijnhaeve;
voorzitter VVE Stallinggarage Wijnhaeve.

D.E. Sikkens, plv. voorzitter**

Geboren: 3 januari 1957
Benoemd op: 1 januari 2011
Aftreden volgens rooster: 31 december 2018
Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:
Voorzitter bestuur Stichting Erasmus Sport;
Voorzitter bestuur Stichting 2nd European Universities Games Rotterdam 2014;
Voorzitter bestuur Stichting Kralingsche Golfweek;
Vice-voorzitter Raad van Advies Algemene Erasmus Alumni Vereniging;
Plaatsvervangend voorzitter Rotterdams Lunch Gezelschap;
Secretaris/penningmeester Vereniging Nedlloyd Golf;
Lid algemeen bestuur 'Hogeschoolraad'.

K.H. Knapper***

Geboren: 16 mei 1953
Benoemd op: 1 januari 2013
Aftreden volgens rooster: 31 december 2020
Hoofdfunctie: Voormalig financial controller bij Koninklijke Vopak N.V., voormalig finance manager bij P&O Nedlloyd B.V.
Nevenfuncties:
Zelfstandig financieel adviseur;
Lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Vopak;
Lid van de raad van toezicht van Zorggroep Krimpen.

H.F. Meurs***

Geboren: 2 december 1949
Benoemd op: 1 januari 2015
Aftreden volgens rooster: 31 december 2018
Hoofdfunctie: Voormalig Senior Vice President Asia CMA CGM, voormalig regio directeur P&O Nedlloyd
Nevenfuncties: geen

L.F.J. Jansen ***

Geboren: 18 juli 1948
Benoemd op: 1 januari 2016
Aftreden volgens rooster: 31 december 2019
Hoofdfunctie: Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Orbis Medisch Centrum te Sittard, voormalig hoofd P&O Quick Dispatch te Rotterdam
Nevenfuncties:
Gastdocent in verandermanagement Erasmus Universiteit Rotterdam, Beleid en Management Gezondheidszorg en SIOO, Interuniversitaire Centrum Organisatie- en Veranderkunde;
voorzitter van een tweetal stichtingen op het gebied van Religieus en Monumentaal Erfgoed;
voorzitter Raad van Toezicht Sittard Barok Ensemble.

*     = namens de werkgevers
**   = namens de werknemers
*** = namens de gepensioneerden

F.T.E. Dooren

Geboren : 2 februari 1965
Benoemd op: 1 augustus 2015
Hoofdfunctie: Directeur van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds en chief investment officer, voorheen adjunct directeur (2012) en chief investment officer.
Nevenfunctie:
Lid dagelijks bestuur Instituut voor pensioeneducatie.