Financiële positie mei 2016

op .

03

(2016-06-15) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in mei gedaald naar 115,4% (april: 115,8%). De marktrente dekkingsgraad is stabiel gebleven op 112,1% (april: 112,1%).

Het rendement over de maand mei was 1,7% (benchmark 1,5%).


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen per 31 maart 2016 116,3%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

Rente en pensioenverplichtingen

De marktrente is in mei gedaald. De hogere pensioenverplichtingen per maart hadden in vergelijking met eind 2015 een negatief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 7,9%-punt.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraden 2015 en 2016

 2016 06 10 tabel dekkingsgraden                                        

Marktrente (10 jaars)

2016 06 10 tabel marktrente                                                    

Rendement per maand

 2016 mei grafiek rendementen per maand

Rendement per kwartaal

2016 06 10 tabel rendement per kwartaal