NPF sluit het jaar 2015 goed af

op .

Samenvatting

(2016-02-10) Het beleggingsrendement over 2015 was met 4,7% ruim boven de benchmark van het fonds van 2,9%. De belangrijkste bijdrage leverde de categorie Aandelen met een rendement van 10,4%.

De beleidsdekkingraad van Nedlloyd Pensioenfonds was 116,7% op 31 december 2015. De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Op basis van de dekkingsgraad per eind september 2015, heeft het bestuur besloten om de pensioenen en pensioenrechten per 1 januari 2016 te verhogen met 0,35%.

Beleggingsrendement

Het beleggingsrendement over 2015 was met 4,7% ruim boven de benchmark van het fonds van 2,9%. De belangrijkste bijdrage leverde de categorie Aandelen met een rendement van 10,4% ten opzichte van de benchmark van 6,6% hetgeen een outperformance betekent van 3,8%.

Ook op lange termijn blijkt het actieve beheer van aandelen in de portefeuille succesvol (zie tabel). Over een termijn van de laatste vijf jaar is gemiddeld per jaar 1,8% out performance behaald. Dit is na aftrek van de beheerfees en kosten.

performance aandelen

De portefeuille Private Equity behaalde een rendement van 20,2% in 2015 en de Vastgoedportefeuille een rendement van 5,6%. De categorie Credits behaalde echter een negatief rendement van -/- 1,6% ten opzichte van een benchmark van -/- 1,0%.

De Returnportefeuille (per eind december 53% van de totale portefeuille) behaalde daarmee een mooi resultaat van 7,9% ten opzichte van de benchmark van 4,1%.

Het rendement van de Risicomanagementportefeuille (47% van de totale portefeuille), waaronder de staatsobligatie en de derivaten, was 1,3%. Deze portefeuille heeft als doelstelling het risico van de verplichtingen te managen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 116,4%.

Ontwikkeling dekkingsgraad 2015

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.

Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrente dekkingsgraad).

Rente en pensioenverplichtingen

Na de sterke daling van de marktrente in het eerste kwartaal is deze in het tweede kwartaal gestegen en in het derde kwartaal per saldo opnieuw gedaald. De marktrente bleef eind vierde kwartaal in vergelijking met het derde kwartaal per saldo ongeveer gelijk. De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

Hieronder de grafiek de renteontwikkeling in 2015.


Ontwikkeling marktrente 10 jaars in 2015

Recente ontwikkelingen

In januari en februari hebben we de turbulentie op de financiële markten weer zien terugkomen. Dit heeft een beperkte invloed op de beleidsdekkingsgraad. Gelet op de huidige financiële positie is het fonds in staat deze schommelingen op te vangen.

(Op de cijfers in dit bericht is nog geen accountantscontrole toegepast.)