Privacy en vrijwaring

op . Gepost in Help

Privacy

Inleiding

Stichting Nedlloyd Pensioenfonds respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt het Nedlloyd Pensioenfonds hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. 

Waarom wordt informatie verzameld?

Op het moment dat u deelnemer wordt aan een van onze pensioenregelingen ontvangen wij van uw werkgever persoonsgegevens. De ontvangen gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw pensioenovereenkomst met uw werkgever, wettelijke regelingen en ook om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling en de afhandeling van uw vragen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben wij beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website

Bij het bezoeken van onze website wordt u uitgenodigd om u te registreren. Als geregistreerde gebruiker heeft u toegang tot bepaalde onderdelen van de website die voor niet-geregistreerde gebruikers niet toegankelijk zijn. De registratie dient geen enkel ander doel dan u een toegevoegde waarde te geven. De door u verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld om u als gebruiker te herkennen. Of de door u verstrekte gegevens correct zijn, wordt door ons niet gecontroleerd. Alleen het opgegeven e-mailadres dient correct te zijn aangezien het wordt gebruikt om de nieuw geregistreerde gebruiker een e-mail te zenden waarin een link staat die dient te worden aangeklikt om de registratie te bevestigen. Het doel hiervan is uitsluitend dat ermee voorkomen wordt dat een derde zich aanmeldt uit uw naam. U kunt zich op elk gewenst moment als geregistreerde laten uitschrijven. Daartoe dient u ons uw gebruikersnaam te verstrekken. 

Cookies bij gebruik website

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of ten kantore van het fonds als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. Het Nedlloyd Pensioenfonds verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Wat zijn uw rechten?

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. U kunt een dergelijk verzoek richten aan: Stichting Nedlloyd Pensioenfonds t.a.v. Afdeling Actuariële Zaken, Postbus 1982 3000 BZ Rotterdam of per e-mail.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Postbus 1982 3000 BZ Rotterdam of per e-mail.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons richten. Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft een klachtenregeling vastgesteld waarmee een correcte afhandeling van uw klacht is gewaarborgd. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl), Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070) 333 89 65 of fax (070) 333 89 00.

 

Vrijwaring

Deze site is ontwikkeld door, en eigendom van, het Nedlloyd Pensioenfonds. Hoewel de informatie op deze site met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan het Nedlloyd Pensioenfonds geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de aangeboden informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten
worden ontleend. Het Nedlloyd Pensioenfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop, of daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen. Alle aangeboden informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing door het Nedlloyd Pensioenfonds worden gewijzigd.

De bezoeker van deze site is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De bezoeker mag de verstrekte informatie uitsluitend voor zichzelf gebruiken en mag deze niet overdragen, downloaden of opslaan, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden ten gunste van derden. Bezoekers van deze site dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.Op willekeurige momenten kunnen op het internet storingen, fouten of vertragingen optreden. Het Nedlloyd Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door het Nedlloyd Pensioenfonds of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van het Nedlloyd Pensioenfonds of derden.Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site, behoren toe aan, en zijn verkregen door het Nedlloyd Pensioenfonds. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.