Disclaimer

Deze website www.nedlloydpensioenfonds.nl is eigendom van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds en wordt beheerd door BSG Pension Management B.V. (“Blue Sky Group”)

  • Adres: Prof. E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV, Amstelveen
  • Telefoon: 020 426 62 66
  • E-mail: info@blueskygroup.nl

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie en diensten (de “Informatie”)

Informatie

Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zorgvuldig en actueel weer te geven. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Toch is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist of niet geheel volledig is. Daarnaast kan er vertraging optreden in het maken van 'updates'. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden van de Informatie op de website, alsmede het verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie daarvan. In alle gevallen geldt dat het pensioenreglement leidend is. De informatie wordt gepubliceerd voor persoonlijk gebruik en is niet bedoeld als advies.

Berekeningen

Uitkomsten van berekeningen op Nedlloyd Pensioenfonds. kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door veranderingen in het reglement, uw arbeidsrelatie of uw privéomstandigheden. Ook wijzigen jaarlijks de omrekenfactoren die wij gebruiken voor het berekenen van uw keuzes voor pensioen. De uitkomsten van berekeningen kunnen hierdoor hoger of lager uitvallen. De gevolgen van uw keuzes voor uw pensioen worden definitief vastgesteld op uw pensioendatum, met de gegevens die op dat moment gelden. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de website

Wij streven ernaar dat de website goed functioneert en dat berichten die u op de website plaatst of aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en/of verwerkt. Wij kunnen niet garanderen dat de website en/of de daarop ter beschikking gestelde diensten foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de website tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacystatement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Bescherming Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in ons Privacystatement.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Nedlloyd Pensioenfonds. en/of haar licentiegever(s). Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nedlloyd Pensioenfonds.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan ons via e-mail of anderszins, zullen wij gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Wij zullen niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij ons terzake van alle schade en kosten die wij lijden of maken terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.Nederlands recht

Op het gebruik van de website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.