Toezicht en controle op het pensioenfonds

Externe controle

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op financiële instellingen. Zij controleert met de Pensioenwet als kader of pensioenfondsen hun (financiële) verplichtingen kunnen nakomen.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten, controleert ook met de Pensioenwet als kader, de kwaliteit van de informatie aan de (voormalig) deelnemers, gepensioneerden en hun nabestaanden. Volgens de wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk en juist zijn en tijdig worden verkregen. 

 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur het beleid goed en binnen de gemaakte afspraken en kaders uitvoert en of het ieders belangen evenwichtig afweegt. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Ook heeft het verantwoordingsorgaan de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel met de reactie van het bestuur daarop is jaarlijks terug te lezen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden: vier leden namens de pensioengerechtigden en slapers en een lid namens de werknemers.

Vertegenwoordiger van de deelnemers

Antoinette Stegmeijer

Voorzitter Antoinette Stegmeijer

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden

Han van Manen

Han van Manen

Hans Muis

Hans Muis

Ron van Meurs

Ron van Meurs

Rob Mars

Rob Mars