Over ons

Even voorstellen

Wij zijn Stichting Nedlloyd pensioenfonds:

  • Sinds 1 januari 2020 is Nedlloyd Pensioenfonds een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. 
  • 6.238 deelnemers ontvangen een pensioenuitkering van ons. Daarbij denkt u waarschijnlijk aan ouderdomspensioen, maar we zorgen ook voor pensioen als u arbeidsongeschikt raakt, of voor uw nabestaanden als u er niet meer bent.
  • 2.626 gewezen deelnemers hebben nog pensioen bij ons staan.
erasmusbrug

Ons doel

Sinds 1971 beheert Nedlloyd Pensioenfonds alle pensioenen van de medewerkers die werkten bij een van de ondernemingen die tot de voormalige Koninklijke Nedlloyd behoorden, of die werken bij één van de aangesloten ondernemingen.

Ons doel is een zorgvuldige en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling. Het waarborgen van uw pensioen en uw belangen daarbij is het belangrijkste uitgangspunt.

Nedlloyd Pensioenfonds is een stichting. Dat betekent dat het behalen van winst niet ons doel is. 

Keuzebegeleiding

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen.

Refererend aan de verhouding arbeidsongeschikten en slapers ten opzichte van gepensioneerden en het bestaande vertrouwen in het fonds, is het niet evenwichtig om fors te investeren in keuzebegeleiding. NPF zal voldoen aan de minimum vereisten van de open norm keuzebegeleiding, door middel van uitleg over de mogelijke keuzes. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen keuzes maken met een ongewenst of negatief effect.

NPF zal aan de hand van zowel de feitelijke vraag voor keuzebegeleiding als de toekomstige ontwikkelingen jaarlijks evalueren of deze minimale invulling toereikend is voor het behoud van het vertrouwen.   

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie ondersteunt de uitvoerende bestuursleden bij de beleidsvoorbereiding en uitvoerende taken op het gebied van risicomanagement, vermogensbeheer, pensioenreglementen, communicatie en externe verantwoording.

Het pensioenfonds heeft delen van zijn bedrijfsprocessen uitbesteed aan derde partijen. De uitvoeringsorganisatie houdt toezicht op deze partijen en rapporteert hierover aan de uitvoerende bestuursleden en het bestuur. 

Medewerkers uitvoeringsorganisatie

Het bestuur van het pensioenfonds

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een bestuur bestaande uit zeven bestuursleden waarvan vijf niet-uitvoerende bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden bestaan uit:

  • een onafhankelijk voorzitter;
  • een lid die een werkgever vertegenwoordigt;
  • een lid die de werknemers vertegenwoordigt;
  • en twee leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.

De uitvoerende bestuursleden bestaan uit de Chief Executive Officer/Chief Investment Officer en de Chief Financial and Risk Officer van het Pensioenfonds.

Wie zitten er in het bestuur?

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur het beleid goed en binnen de gemaakte afspraken en kaders uitvoert en of het ieders belangen evenwichtig afweegt. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Ook heeft het verantwoordingsorgaan de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel met de reactie van het bestuur daarop is jaarlijks terug te lezen in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Toezicht en controle

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds. 

Interne controle: verantwoordingsorgaan, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle?

Meer weten?